ทีมจักษุแพทย์ และ นักทัศนมาตร

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จักษุแพทย์ประจำรพ.พญาไท 1 และ มัทยาคลินิก

ปัญจรส จงอร่ามเรือง

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA CLINIC สาขา The crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา

นงนภัส สีดา

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA CLINIC สาขา The crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา

กาญจนา ขจรศรี

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA CLINIC สาขา The crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา

พัชรา พลสาลี

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA CLINIC สาขา The crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา

ปยุต ประดิษฐ์

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA CLINIC สาขา The crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา

เนตรนภา นิสัยรัมย์

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ BE MY GLASSES สาขารพ.พญาไท 1

จิรพัฒน์ ชัยพรแก้ว

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นักทัศนมาตร ประจำ BE MY GLASSES สาขารพ.พญาไท 1

บุญฑริก เลิศชัยธนากร

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA VISION CENTER (BE MY GLASSES รพ. พญาไท 1 )

ซัซวานี วาโยสัน

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นักทัศนมาตร ประจำ Be my glasses สาขารพ.พญาไท 1