ทีมจักษุแพทย์ และ นักทัศนมาตร

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Mattaya Vision Center
 • จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) ประจำรพ.พญาไท 1 และมัทยาคลินิก

เนตรนภา นิสัยรัมย์

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้จัดการเขต และ นักทัศนมาตรระดับอาวุโส (Area Manager and Senior Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center

นงนภัส สีดา

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร (Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา The crystal เลียบทางด่วนรามอินทรา

พัชรา พลสาลี

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตรระดับอาวุโส (Senior Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา The crystal เลียบทางด่วนรามอินทรา

กาญจนา ขจรศรี

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร (Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา The crystal เลียบทางด่วนรามอินทรา

บุณยาพร พงค์สมบุญ

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร (Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา The crystal เลียบทางด่วนรามอินทรา

จิรพัฒน์ ชัยพรแก้ว

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นักทัศนมาตรระดับอาวุโส (Senior Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา รพ.พญาไท 1

ซัซวานี วาโยสัน

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นักทัศนมาตรระดับอาวุโส (Senior Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขารพ.พญาไท 1

บุญฑริก เลิศชัยธนากร

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร (Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา รพ. พญาไท 1

เบญญา สินปรุ

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตรระดับอาวุโส (Senior Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา Emporium

พงศ์สุภา เจนวัฒนวิทย์

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นักทัศนมาตร (Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา Emporium

ณัฐนรี พานิชรุ่งโรจน์

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร (Optometrist)
 • ประจำ Mattaya Vision Center สาขา The Crystal